Welcome to Chiangmai and Chiangrai magazine
 
Site Map


Our last issue, March 2008, presents the discoveries of the skeletal remains of the dinosaurs unearthed in the eastern provinces of Thailand since 1976. Based on the scientific imagination, the above drawing could be one of the busy moments dinosaurs gathered in Phuwiang district, Khon Kaen province.

ตอนที่ 1 ในฉบับที่แล้วไ"้ครอบคลุม-ึงการขุ"พบซาก"ึก"ำบรรพ์ของไ"โนเสาร์ในท้องที่ต่างๆแ-บอิสานโ"ยเฉพาะ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 สำหรับแห่งแรกในภาคเหนือก็คือที่ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ภาพข้างบนภายใต้จินตนาการ อาจเป็นฝูงไ"โนเสาร์ ชุมนุมอยู่รวมกันหรือเผชิญหน้ากันโ"ยมาจากฝูงต่างชาติพันธุ์นั่นเอง.

Very few sites from the Pleistocene era (50,000 to 12,000 years ago ช่วงที่ภูเขาน้ำแข็งยังไม่ละลาย) have been found in Thailand and little is known about these first inhabitants of Thailand but one notable find has been Laang Rongrian Cave in Krabi (-้ำหลังโรงเรียน ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่), Southern Thailand. Archaeological investigations tell us that these people were nomadic hunter gatherers (พรานนักล่าสัตว์พเนจร) who used rock shelters and caves as campsites rather than settlements in their pursuit of the animals they fed on. The men hunted while the women gathered edible plants and roots. They are known as “choppers” (เครื่องมือหินกะเทาะ) by archaeologists because of their very crude stone pebble tools with an edge fashioned on one side. These “choppers” did not have the knowledge of how to domesticate plants and animals or produce pottery but they were the forerunners of those who began experimenting with pottery, agriculture, animal domestication and metallurgy about 7,000 years ago in Thailand. Other valuable finds from this era have been made in Kanchanaburi at Baan Gao (บ้านเก่า ต.จระเข้เผือก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี) and Zai Yok (-้ำพระ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี).

About 10,000 years ago, the climate of South East Asia changed with both an increase in temperature and rainfall and with this came a change in the flora and fauna of the region. A new people appeared around 1,000 years later. They are known as Hoabinhian (วั'นธรรมโหบิเนียน ประเทศเวียตนาม). Although hunters and gatherers too, they hunted and gathered a much wider variety of animals and plants. They used a much greater variety of stone tools less crudely manufactured. Studies show that these people used caves and rock shelters more as settlements and less as campsites, unlike their predecessors. It is at this advanced stage of hunter gathering in human evolution that mans’ artistic ability first showed itself. In Paang - Nga Bay (อ่าวพังงา) in South Thailand, cave paintings of great beauty indicate that at this early stage man felt the urge to express himself. The paintings are perhaps a symbolic way of ensuring hunting success or of showing reverence for the animals that kept man alive.


เสริมสาระ : หลักฐานทางโบรา"ค"ี (โบรา"วัต-ุและโบรา"ส-าน) อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ สมัยหรือ ยุคแหล่านี้สามาร-แบ่งตามลักษ"ะของเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมนุษย์โบรา"ไ"้ประ"ิษฐ์ขึ้นมา แหล่งที่ค้นพบอารยะธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน"ินแ"น กระจั"กระจายภายใต้ราชอา"าจักรไทยปัจจุบันซึ่งแบ่งเป็น 2 ยุคคือ :-

1. ยุคหิน (Stone Age)

ช่วง 500,000 ปีที่ผ่านมานั้น มนุษย์รู้จักนำหินมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไ"้พั'นาขึ้นมาตามลำ"ับ จนแบ่งย่อยออกเป็น 3 ยุค "ังนี้ :-

1.1 ยุคหินเก่า (Paleolithic Period / Old Stone Age) ช่วง 500,000 - 10,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ในยุคนั้นยังเป็นพวกเร่ร่อน ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง อาศัยอยู่ใน-้ำและเพิงไม้ พึ่งธรรมชาติ เริ่มรู้จักใช้หินเป็นอาวุธล่าสัตว์และป้องกันตัว เครื่องมือเครื่องใช้ทำ"้วยหิน ซึ่งมีการกระเทาะ"้านเ"ียว ลักษ"ะการทำยังไม่ประ"ีต เช่น ขวานหิน กำปั่น เครื่องขุ"ทำ"้วยหิน เครื่องมือสับตั" และเครื่องใช้ทำจากกระ"ูกสัตว์ สิ่งเหล่านี้ทั้งหม"ล้วนมีการขุ"พบที่-้ำจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่-้ำฤๅษี ต.เจ"ีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ตำบลหินเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่หลายตำบลของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นต้น

1.2 ยุคหินกลาง (Mesolithic Period / Middle Stone Age) ช่วง 10,000 - 7,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคนั้น ยังคงอาศัยตาม-้ำและเพิงผาใกล้ลำธาร รู้จักปรับปรุงเครื่องมือที่ทำจากหินกะเทาะไ"้ประ"ีตขึ้น โ"นมีการกะเทาะคมทั้ง 2 "้าน รู้จักขั"ตัวขวานให้เรียบ นำกระ"ูกสัตว์และเปลือกหอยมาใช้ทำเครื่องมือ และทำภาชนะเครื่องปั้น"ินเผาเป็นหม้อ ชาม หม้อน้ำไ"้"้วย

ผลจากการขุ"สำรวจของ "ร.เชสเตอร์ กอร์แมน (Chester Gorman) และค"ะที่-้ำผี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ไ"้พบเศษเครื่องปั้น"ินเผา กระ"ูกสัตว์ เช่น ซากพืช และเมล็"พืชหลายชนิ" เช่น ท้อ สมอไทย สมอพิเภก หมาก -ั่วลันเตา แตงกวา เป็นต้น นั่นแส"งว่าไ"้มีการนำพืชชนิ"ต่างๆ มาปลูกในบริเว"นี้เมื่อประมา" 9,000 ปีมาแล้ว

1.3 ยุคหินใหม่ (Neolithic Period / New Stone Age) ช่วง 4,000 - 2,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ในยุคนั้นพึ่งธรรมชาติน้อยลง รู้จักสร้างบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำที่น้ำท่วมไม่-ึง รู้จักเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก ทอผ้า นิยมฝังศพในท่านอนหงายไม่ใส่โลง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำ"้วยหินไ"้พั'นาขึ้น เช่นขวานหินขั"หรือขวานฟ้าที่มีคมชั"เจน รู้จักนำหินมาทำเครื่องประ"ับ เช่น กำไลหิน ลูกปั" แหวน ตุ้มหู รู้จักทำเครื่องปั้น"ินเผาเป็นภาชนะหลากสีหลายชนิ" ทั้งประเภทผิวเรียบ มีลาย ชนิ"ที่มีสามขาและชนิ"ที่ไม่มีขา และรู้จักวา"ภาพตามผนัง-้ำ เป็นต้น ซึ่งไ"้มีการขุ"พบที่บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่-้ำพระ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

2. ยุคโลหะ (Metal Age)

ช่วง 6,000 - 2,800 ปีมาแล้ว มนุษย์ในยุคนั้นไ"้พั'นาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินมาเป็นโลหะใช้แทนหิน จนแบ่งย่อยออกเป็น 2 ยุคไ"้อีก"ังนี้ :-

2.1 ยุคสำริ" (Bronze Age) มนุษย์ในยุคนี้มีความรู้ทางเทคโนโลยี รู้จักนำทองแ"งและ"ีบุกมาหลอมผสมเป็นสำริ" ประ"ิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ขวาน หอก กำไล เบ็" ใบหอก และกลองมโหระทึก เป็นต้น

2.2 ยุคเหล็ก (Iron Age) มนุษย์ในยุคนี้รู้จักการ-ลุงเหล็กเพื่อนำโลหะมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และทำอาวุธซึ่งมีคุ"ภาพ"ีกว่า สำริ" เช่นใบหอก มี" หัวขวาน มนุษย์ในยุคนี้พึ่งธรรมชาติน้อยลง รู้จักการทอผ้า เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ สร้างบ้านเรือน และเครื่องนุ่งห่มก็พั'นาขึ้นเป็นลำ"ับ ทำเครื่องปั้น"ินเผาเป็นลว"ลาย หลากสี และทำเครื่องประ"ับ เช่น กำไล ลูกปั" แหวน ตุ้มหูที่ประ"ีต ง"งามขึ้น ไ"้มีการขุ"พบร่องรอยของมนุษย์ ในยุคโลหะในหลายท้องที่ของราชอา"าจักรไทย เช่น ที่บ้านโนนนกทา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ที่บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุ"รธานี ที่บ้าน"อนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่บ้านโคกพลับ ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ที่-้ำงวงช้าง อ.เชียง"าว จ.เชียงใหม่ และที่บ้านนา"ี อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นต้น


The Hoabinhian also developed a skill that would provide future archaeologists with a greater clue as to how they lived. They were the first of Thailand’s inhabitants to make pottery. There is strong evidence that by 7,000 years ago, the making of pottery in Thailand had become widespread. The manufacture and use of pottery is an indicator of a man/environment relationship that differs greatly from a relationship based entirely upon hunting and gathering. Pottery making and use are evidence of a settled way of life " people constantly on the move, hunting and gathering, are not likely to burden themselves with such possessions. The Hoabinhians became increasingly settled and there is substantial evidence that between 6,000 and 5,000 years ago they were engaged in farming (utilizing domestic plants and animals). The first plants to be domesticated were yams, beans and gourds. Not too much later, the cultivation of rice began, the first being grown in upland areas using dry farming techniques. In fact, the National Park’s Thaam Lord Cave at Sobpong subdistrict (ต.สบป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน), near Mae Hong Sorn City, contained seed remains which according to some historians represent the very beginning of rice cultivation. Hoabinhian people living in Thailand’s coastal area were also farming, but relied more heavily on fishing. Again in the north of Thailand, two important archaeological sites are Spirit Cave (-้ำผีแมน) and Banyan Cave (-้ำต้นไทร), both located in Paang Mapha district (อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน) about 60 kilometers north of Mae Hong Sorn. Here, the artifacts discovered reveal a Hoabinhian people who dabbled with agriculture approximately 7,000 years ago (at this stage they were still primarily hunter gatherers). If this date is correct, then it would appear that agriculture was begun in Thailand independently, for this date corresponds with the beginning of agriculture in the Near East’s Fertile Crescent.

At first pottery was for utilitarian purposes like storage and carrying but as life in the villages was regulated by the demands of crops and seasons the Hoabinhian had time to develop their material culture and pottery became more and more beautiful. The people too, took more pride in their appearance and jewelry making became more popular and more refined. And just under 5,000 years ago, the people inhabiting Thailand developed metallurgical skills: copper and tin (4,700 and 4,100 years ago respectively) were being produced.

Over a relatively short period of time the Hoabinhian evolved from hunter gatherers into an advanced culture of settled villagers and farmers and into people who produced decorative pottery and practiced metallurgy. There is also reason to believe that the Hoabinhian peoples of Thailand and South East Asia colonized or at least strongly influenced vast areas of the world stretching from Hawaii to Madagascar and from Taiwan to New Zealand. Many of this regions languages, together known as Austronesian, have a common linguistic root. The core language has long disappeared, but the closest approximations to it are the languages of Thailand, Laos and parts of Vietnam known as Austro-Tai. Also, many of the food plants of most of East Asia and all of the Pacific Islands including yams, arrowroot, taro, sugarcane and bananas are only found wild in Indo-China, Thailand and Burma.

There is now a gap in the prehistoric record of about 1,500 years so who came after the Hoabinhian ?

Continued in Next Issue

Home | Site Map | Sponsors | Feedback | Hot Links | Travel Help | Search

Copyright © 1995-2014 Welcome to Chiangmai and Chiangrai magazine All rights reserved.
Web site design and hosting by Infothai CM Co. Ltd.